Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN HERSTELLINGSVOORWAARDEN 

Artikel 1: identificatie van de verkoper/hersteller

Voor verkopen en het onderhoud/de herstellingen van de automerken Renault en Dacia en het onderhoud/de herstellingen van tweedehandswagens:
PASHUYSEN NV
Maatschappelijke zetel: Gaston Geenslaan 10 te 3200 Aarschot
Ondernemingsnr.: 0416.578.970 
BTW nr. BE416.578.970
Tel.: 016 56 70 84
E-mail: aarschot@pashuysen.be
Website: www.pashuysen.be

Voor verkopen en het onderhoud/de herstellingen van de automerken Hyundai en Isuzu
GROUP PASHUYSEN AUTOMOTIVE NV
Maatschappelijke zetel: Gaston Geenslaan 10 te 3200 Aarschot
Ondernemingsnr.: 0438.662.308
BTW nr. BE438.662.308
Tel.: 016 56 70 84
E-mail: aarschot@pashuysen.be
Website: www.pashuysen.be

Voor de verkopen van tweedehandswagens
ELBICON INDUSTRIES NV
Maatschappelijke zetel: Gaston Geenslaan 10 te 3200 Aarschot
Ondernemingsnr.: 0428.293.404
BTW nr. BE428.293.404
Tel.: 016 56 70 84
E-mail: aarschot@pashuysen.be
Website: www.pashuysen.be

Hierna gezamenlijk genoemd “GROUP PASHUYSEN”


Artikel 2: algemeen

Deze verkoops- en herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van voertuigen door GROUP PASHUYSEN, daaronder begrepen ook alle toebehoren, accessoires en onderdelen van de voertuigen. Ze zijn eveneens van toepassing op de herstellingswerken die GROUP PASHUYSEN uitvoert aan deze voertuigen, toebehoren, accessoires en onderdelen ervan.
De klant dient steeds deze algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van deze verkoops- en herstellingsvoorwaarden door de klant. 
Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze voorafgaand schriftelijk door GROUP PASHUYSEN werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van GROUP PASHUYSEN worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

GROUP PASHUYSEN kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze verkoops- en herstellingsvoorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven echter steeds de verkoops- en herstellingsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.


Artikel 3: voorstellen, catalogen, prijslijsten

Alle voorstellen, catalogen en prijslijsten maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege GROUP PASHUYSEN.


Artikel 4: bestellingen

Elke bestelling van de klant, van zodra ontvangen door GROUP PASHUYSEN, in welke vorm ook, verbindt onherroepelijk de klant. De bestelling verplicht de klant tot afname.

Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn niet meer mogelijk, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van GROUP PASHUYSEN.

GROUP PASHUYSEN is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant. 


Artikel 5: prijzen

De door de klant te betalen prijs is de prijs die van toepassing is op de datum van de plaatsing van de bestelling.

Indien tussen het tijdstip van de bestelling door de klant en het tijdstip van de levering van het voertuig of onderdeel/toebehoren, hetzij de uitvoering van de herstelling door GROUP PASHUYSEN, de kosten van GROUP PASHUYSEN gestegen zijn als gevolg van de veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen, wijziging van de fabricagekosten of onvoorziene omstandigheden, is GROUP PASHUYSEN gerechtigd deze stijging aan de klant door te rekenen. In voorkomend geval kan de klant de overeenkomst bij aangetekende brief annuleren en dit uiterlijk binnen de tien dagen na ontvangst van de melding van de prijsverhoging.

Artikel 6: leverings- en herstellingstermijn


GROUP PASHUYSEN deelt aan de klant de uiterste leverings- en/of herstellingstermijn mee.

Bij vaststelling van de leverings- en/of herstellingstermijn gaat GROUP PASHUYSEN ervan uit dat ze het voertuig of onderdeel/toebehoren kan leveren, hetzij de herstelling kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat ogenblik bekend zijn.

Indien de leverings- of herstellingstermijn niet kan worden nageleefd, zal GROUP PASHUYSEN de klant hiervan op de hoogte stellen en zal een nieuwe leverings- en/of herstellingstermijn worden meegedeeld die niet meer dan 25 % van de aanvankelijke termijn mag bedragen.

Wordt de nieuwe termijn -behoudens de hierna vermelde gevallen van toeval of overmacht- opnieuw overschreden, dan kan de klant binnen de termijn van één maand na de afloop van de verlengde termijn de overeenkomst annuleren.

De leverings- of herstellingstermijn vervalt automatisch en van rechtswege indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, dan wel om een wijziging van de bestelling verzoekt die door GROUP PASHUYSEN wordt aanvaard.

Toeval en overmacht geven GROUP PASHUYSEN het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij GROUP PASHUYSEN of bij haar fabrikanten en onderaannemers zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst zou verhinderen of onmogelijk maken, zoals o.m. staking, lock-out, oorlog, ongeval, brand, machinebreuk, … wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd. 


Artikel 7: leverings- en herstellingsplaats


Alle herstellingen worden uitgevoerd en alle voertuigen of onderdelen/toebehoren worden geleverd in één van de werkplaatsen of verkooppunten van GROUP PASHUYSEN. 

De klant dient de geleverde of herstelde voertuigen of onderdelen/toebehoren op te halen binnen de twee werkdagen na de overeengekomen leverings- of herstellingstermijn, dan wel wanneer GROUP PASHUYSEN de klant daartoe heeft verzocht. Indien de klant het voertuig of onderdeel/toebehoren niet tijdig ophaalt, behoudt GROUP PASHUYSEN zich het recht voor om in voorkomend geval garagekosten aan te rekenen ten bedrage van 10,00 euro per dag vertraging in de ophaling. 


Artikel 8: risico stalling voertuig – proefritten –ophalen/wegbrengen voertuig


De voertuigen van de klanten die gestald zijn in de garage, werkplaats of parking van GROUP PASHUYSEN, hetzij op de openbare weg, bevinden zich daar onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. 

GROUP PASHUYSEN wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van brand, ontploffing, water- of vorstschade, diefstal van of uit het voertuig, alsook voor alle andere oorzaken van vernieling en/of beschadiging van het voertuig. De klant dient zich ter zake voldoende te verzekeren.

Proef- of testritten worden op risico en onder de verantwoordelijkheid van de klant gemaakt. Hetzelfde geldt indien wordt overeengekomen om het voertuig op te halen of terug te brengen. 


Artikel 9: klachten


De klant dient onmiddellijk bij de levering of herstelling van het voertuig of een onderdeel ervan, dit te controleren en na te gaan of het geleverde voertuig of onderdeel, dan wel de uitgevoerde herstelling, overeenstemt met wat werd besteld.

Klachten betreffende geleverde voertuigen of onderdelen, dan wel betreffende uitgevoerde herstellingswerken kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk aan GROUP PASHUYSEN toekomen binnen de veertien dagen na de levering of herstelling. Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en de specificaties van de klant en zonder beschadigingen. De herstellingswerken worden geacht correct te zijn uitgevoerd.

Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de maand na de ontdekking van deze gebreken schriftelijk te worden gemeld aan GROUP PASHUYSEN.


Artikel 10: annulatie


Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits voorafgaand schriftelijk akkoord van GROUP PASHUYSEN. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan GROUP PASHUYSEN, hetzij de uitvoering van de overeenkomst en de integrale betaling eisen, hetzij kan GROUP PASHUYSEN de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 30 % van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van GROUP PASHUYSEN om een hogere schadevergoeding te vorderen mits daarvan het bewijs te leveren.

Een zelfde vergoeding is verschuldigd door GROUP PASHUYSEN indien de bestelling lastens haar wordt verbroken.


Artikel 11: betalingsvoorwaarden


De facturen van GROUP PASHUYSEN zijn contant betaalbaar op de vermelde vervaldatum. Elke niet- betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1 % per maand.

Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van uitstel.

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur veroorzaakt de opeisbaarheid van rechtswege van alle andere facturen, zelfs indien zij nog niet vervallen zijn. Tevens behoudt GROUP PASHUYSEN zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding.

GROUP PASHUYSEN behoudt zich ook het recht voor om op het voertuig of onderdeel/toebehoren een retentierecht uit te oefenen tot de volledige betaling van de koop- of herstellingsprijs. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor opeenvolgende uitvoeringen van verschillende overeenkomsten, het geheel van de leveringen een globaal pand zullen vormen waarop GROUP PASHUYSEN een retentierecht mag uitoefenen tot volledige betaling van de facturen. 


Artikel 12: eigendomsvoorbehoud


Het voertuig of onderdeel/toebehoren blijft tot de volledige betaling ervan eigendom van GROUP PASHUYSEN, zelfs indien het om het even welke verandering zou hebben ondergaan. 
 
Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van het voertuig of onderdeel/toebehoren op de klant overgedragen. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als de eigendom van GROUP PASHUYSEN. 


Artikel 13: aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid van GROUP PASHUYSEN is beperkt tot het bedrag van de factuur die door GROUP PASHUYSEN aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot het geleverde voertuig of onderdeel/toebehoren, hetzij met betrekking tot de uitgevoerde herstelling.  

Eveneens is de aansprakelijkheid van GROUP PASHUYSEN beperkt tot de directe schade. GROUP PASHUYSEN is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan derden, gevolgschade, bedrijfsschade of omzetverlies bij de klant.

GROUP PASHUYSEN is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout vanwege GROUP PASHUYSEN. 

De aansprakelijkheid van GROUP PASHUYSEN is tevens beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van de betreffende gebeurtenis door de verzekering van GROUP PASHUYSEN wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordoen in een bepaald verband als één gebeurtenis wordt beschouwd.

GROUP PASHUYSEN is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van het voertuig of onderdeel/toebehoren door de klant of derden.


Artikel 14: garantie


De klant geniet van de wettelijk voorziene garanties en de eventuele overeengekomen conventionele garanties.


Artikel 15: diversen


Indien één van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht.


Artikel 16: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


De tot stand gekomen overeenkomsten tussen GROUP PASHUYSEN en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Bij betwisting van welke aard ook zijn naar keuze van de eiser de volgende rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil:

- de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;
- de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.


Artikel 17: hoedanigheid van de klant


Deze algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden zijn integraal van toepassing indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer de klant het voertuig of onderdeel/toebehoren aankoopt dan wel de herstelling laat uitvoeren voor niet beroepsmatige doeleinden.

Wanneer de klant geen consument is, zijn deze algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van wat is vermeld in artikel 5, tweede paragraaf, laatste zin, artikel 6, derde en vierde paragraaf, artikel 10, tweede paragraaf en artikel 16. In dat geval:
- vervalt het annuleringsrecht in geval van een prijsverhoging conform artikel 4 van deze voorwaarden;
- is de leveringstermijn steeds indicatief, zonder vaste verbintenis van GROUP PASHUYSEN en zonder annulatiemogelijkheid voor de klant. GROUP PASHUYSEN zal de leveringstermijn wel in de mate van het mogelijke trachten na te leven;
- is er geen sprake van een forfaitair bepaalde schadevergoeding indien de overeenkomst wordt ontbonden lasten GROUP PASHUYSEN;
- zijn steeds de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van GROUP PASHUYSEN bevoegd.